Đề kiểm tra môn Toán lớp 3

Tháng Tư 7, 2016 8:12 sáng

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM 2015- 2016

Môn Toán lớp 3

(Thời gian làm bài 40 phút)

 

A/ Phần trắc nghiệm : 3 điểm

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1:

Số liền sau của số 63840 là:

  1. 63841 B. 63839 C. 63830              D. 63850

 

Bài 2: 

2dm5cm = …………cm

  1. 205 B. 25 C. 52                    D. 2005

Bài 3: Một hình tròn có độ dài bán kính là 5cm thì độ dài đường kính của hình tròn đó là:

  1. 8cm B. 9cm C. 10cm                D. 15cm

B/ Phần tự luận: 7 điểm

Bài 1: Đặt tính rồi tính : 3điểm

31536 + 40313                                           49154 – 3728

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12415 x 6                                                   36083 : 4

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2:

Tính giá trị biểu thức : 2 điểm

( 83541 – 54236) x 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Bài 3: 2 điểm

Một hình chữ nhật có chiều dài là 24 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn chấm toán 3

A/ Phần trắc nghiệm: 3 điểm

Bài 1: (1 điểm)

  1. 63841

Bài 2: (1 điểm)

  1. 25

Bài 3: (1 điểm)

  1. 10cm

B/ Phần tự luận : 7 điểm

Bài 1: 3 điểm (Mỗi phép tính 0,75 điểm)

31536                                           49154                                                           +                                                        –

40313  (0.25đ)                               3728  (0.25đ)

71849  (0.25đ)                                 45426 (0.25đ)

Vậy…………… (0.25đ)               Vậy ………………..(0.25đ)

4

12415                                           36083

x                                                    008    9020 (0.25đ)

6      (0.25đ)                                    03

74490     (0.25đ)                                  ( 0.25đ)

Vậy…………… (0.25đ)               Vậy ………………..(0.25đ)

Bài 2:  (2 điểm)

(83541 – 54236) x 3 = 29305 x 3     (1đ)

= 87915           (1đ)

Bài 3: (2 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

24 : 3 = 8(cm)                               1đ

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2)                        1đ

Đáp số